Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cương Sơn:

1.Thầy giáo: Lý Mạnh Nhàn - Hiệu trưởng.
2.Thầy giáo: Lê Mạnh Huy  - Phó Hiệu trưởng